Maleri - Tjek Fanø

Modernisering af stormflods- og stormfaldsloven

Brian MikkelsenEn ny lov om stormflod og stormfald er vedtaget af et bredt flertal i Folketinget. Loven giver boligejere og skovejere bedre dækning, hvis de rammes af stormflod, oversvømmelse og stormfald.

Stormflods- og oversvømmelsesordningen bliver økonomisk mere robust ved, at der fremover skal opbygges en pulje på 500 millioner kroner. Puljen finansieres af de årlige bidrag, som alle med en brandforsikring automatisk betaler til.

”Med den nye lov stiller vi fremover skadesramte bedre, når de rammes af stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer eller stormfald. Med loven får boligejere bl.a. en hurtigere afklaring, en mere effektiv sagsbehandling og en bedre og mere overskuelig dækning. Ordningerne er således på en række punkter forbedret til glæde for de borgere, som er så uheldige at blive ramt af storm eller oversvømmelser. Dette er med til at skabe en større tryghed for de skadesramte, når de står i en katastrofesituation.” fortæller Brian Mikkelsen

Loven træder i kraft 1. juli 2018.

FAKTA:

De vigtigste ændringer.

Boligejere

Boligejere får fremover mulighed for at få erstattet løsøre i kældre godkendt til beboelse.

Selvrisikoen for udgifterne til at begrænse skaderne efter oversvømmelse og stormflod afskaffes.

Tidligere var den typisk 5 procent af omkostningerne til fx bortpumpning af vand, affugtning m.v.

Der indføres klageadgang for sager om oversvømmelser fra vandløb og søer.

Tidligere afgjorde Stormrådet sagerne, og der var ingen ankemulighed.

Fremover skal forsikringsselskaberne behandle sagerne, og de kan ankes til Stormrådet.

 

Skovejere

Ved generationsskifte bliver det muligt at tegne en stormfaldsforsikring, selv om den tidligere ejer har fravalgt det.

Ved opgørelse af skade efter væltede træer bortfalder reglen om, at 1/60 af arealet skal fratrækkes.

Kravet om at skovejer skal opretholde sin basisforsikring i 15 år efter, at der er udbetalt tilskud fra stormfaldsordningen, bortfalder.

En række tilskudsmuligheder, der ikke har været anvendt i praksis, bortfalder.

Tilskudsmodellen ændres, så den fremover er målrettet etablering af mere robuste skove.